Betingelser

De til enhver tid gjeldende  generelle salgs- og leveringsbetingelser – næringsdrivende/offentlige

 
Punkt 23 tar for seg generelle betingelser som gjelder korttidsleie og langtidsleie av utstyr fra Tellix AS («Eier»). (Gjelder ikke leasing)

1. GENERELT
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Tellix AS («selger») til næringsdrivende eller det offentlige («kjøper»).
Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Der annet ikke er avtalt gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp.

2. LEVERING
Med mindre annet er avtalt, skjer levering til kjøpers forretningssted.
Leveransen anses som levert fra det tidspunkt varen er stilt til kjøpers rådighet på avtalt leveringssted eller overlevert fraktfører. Med mindre annet er avtalt, skjer transport til avtalt leveringssted for kjøpers regning og risiko.

3. BESTILLING
Bestilling kan skje pr. telefon, sms, telefax eller e-post, og anses som bindende når den er kommet frem til selger («Bestillingstidspunktet»).
Bestillingen blir satt i gang ved overlevering av firma- og/eller kontoinformasjon til selger. Selger benytter denne informasjonen til å iverksette produksjon av terminal/kassesystem etter bestilling er foretatt. Samtidig klargjøres og etableres avtaler med bank, Point, NETS, kortselskap, gavekort, kommunikasjon og finansiering etc.
I tilfelle kjøper ønsker å inngå leasing- eller leieavtale, må signerte dokumenter returneres selger innen én uke fra dokumentene er mottatt av kjøper. Dersom signerte dokumenter ikke er mottatt innen fristen, anses varen som kjøpt, og selger kan fakturere kjøpesummen i sin helhet.

4. PRIS
Med mindre annet er avtalt med selger eller selgers representant, gjelder selgers gjeldende priser ved Bestillingstidspunktet. Alle priser oppgis eks. mva og fakturagebyr. Andre kostnader, herunder frakt og installasjon etc. kommer i tillegg. Priser er gjenstand for årlig regulering pr. 1.1.

Etableringsgebyr pr. betalingsterminal tilkommer som engangskostnad.

Dersom det mellom Bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt inntrer endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller i priser fra selgers underleverandører, forbeholder selger seg rett til å øke salgsprisen tilsvarende.
Selger tar forbehold for prisendringer som ligger utenfor selgers kontroll.
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøper.

5. BETALINGSBETINGELSER
Med mindre annet ikke er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene 10 dager fra fakturadato.
Leie av betalingsutstyr faktureres forskuddsvis for 3 måneder, eller den perioden som er angitt i leiekontrakten.

Ved forsinket betaling påløper en forsinkelsesrente p.t. på 9,50 % p.a. Betaling med befriende virkning kan kun skje til selgers konto. Påløpte forsinkelsesrenter kan belastes på neste faktura.

Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av fakturasummen på grunn av evt. motkrav, tvister e.l..

6. SUSPENSJON AV LEVERINGSPLIKT VED MISLIGHOLD
Ved betalingsmislighold eller annet mislighold på kjøpers side, forbeholder selger seg retten til å nekte å foreta leveranser i henhold til denne avtale og stenge betalingsterminaler og kassefunksjoner for bruk, inntil misligholdet er rettet opp. Stenging belastes med et gebyr på NOK 990,- per betalingsterminal eller kasse. Reaktivering belastes med et gebyr på NOK 1 490,- per. terminal eller kasse.

Dersom kjøper har unnlatt å betale ved forfall og eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, eller andre forhold som tvister, motkrav e.l. betraktes hele og ethvert mellomværende mellom partene som forfalt.

7. LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid regnes fra Bestillingstidspunktet. Leveringstiden oppgis med forbehold om endringer fra selgers underleverandører. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser i levering til kjøper, hvis denne skyldes forsinkelse hos underleverandører, i transport av varen eller andre uforutsette årsaker.

8. LISENSER/ DRIFTSAVTALER /SERVICEAVTALER
Lisens- og driftsavtaler/Serviceavtaler (heretter referert til som lisenser) faktureres forskuddsvis for 12 måneder, og er obligatorisk ved kjøp, leie og leasing av selgers utstyr. Samme betingelser gjelder også for tilleggslisenser som eventuelt etterbestilles.

Faktureringstidpunkt er 3 måneder før ny periode.

Lisenser aktiveres ved bestillingstidspunktet, og vil automatisk bli fornyet etter 12 måneder dersom avtalen ikke skriftlig sies opp 6 måneder før utløpet av periode.
Driftsavtale for betalingsterminal dekker softwarelisens, bytteservice, telefonsupport, samt alle reparasjoner (som ikke er nevnt i punkt 8.2) i 3 år fra bestillingstidspunktet, da terminalen var ny.
Lisens for programvare for kassesystem gir kjøper rett til å bruke selgers software i perioden, samt telefonservice i selgers åpningstid (fra kl. 08.00 til 16.00). Grunnlaget for lisens er antall systemer/installasjoner og/eller brukere registrert på kjøper. Korrekt varsling om endring i antall lisenser påhviler kjøper.
Lisenser er uoppsigelige i leasingperioden. Kjøper kan ikke overdra gjeldende avtaler til ny eier uten selgers skriftlige forhåndssamtykke. Dersom utstyr overdras til annen part, påbegynner ny periode fra overdragelsesdato, som faktureres ny eier. Det vil ikke bli utstedt kreditnota for gjenværende forskuddsbetalt lisensperiode.
Selger svarer ikke for eventuelle tap kjøper lider som følge av at kjøpers utstyr i perioden overtas av annen lisens- og driftsleverandør, eller en annen aktør påberoper seg rettighetene til å fakturere for lisens- og driftsavtaler/Serviceavtaler i inneværende periode.

Selger forbeholder seg retten til å kunne fakturere lisenser etterskuddsvis.

8.1 Driftsavtale på betalingsterminal
8.1.1. – Bytteservice 24 timer
Bytteservice gjelder ved feil eller mangler som påvirker funksjonalitet eller driftsstabilitet for betalingsterminal. Med unntak for forhold nevnt i punkt 8.2, skal selger foreta vederlagsfri reparasjon eller omlevering. Ved omlevering skal selger ha avsendt bytteterminal innen 24 timer regnet fra første virkedag (mandag til fredag med fratrekk av løpende helligdager) etter skriftlig reklamasjon/feilmelding er mottatt av selger eller selgers representant. Det følger da med ferdig frankert returlapp for retur av defekt utstyr. Ved behov for bistand/avhjelp, kan kjøper også oppsøke selgers forretningsadresse for å bytte/reparere utstyr. Bytteservice gjelder for minimum 3 år etter avtaleinngåelsen, og må tegnes for alle terminaler tilknyttet samme bax.

8.1.2. – Bytteservice 4 timer
Bytteservice 4 timer gjelder ved feil eller mangler som påvirker funksjonalitet eller driftsstabilitet for betalingsterminal. Med unntak for forhold nevnt i punkt 8.2.  4 timers serviceavtale er en utvidet serviceavtale med omlevering eller reparasjon av betalingsterminal innen 4 timer fra innmeldt feilmelding til leverandørs support. Defekt betalingsterminal repareres eller byttes ut på brukerstedet av leverandørs serviceapparat. Avtalen gjelder innenfor 50 km eller innenfor 1 time fra leverandørs servicedepot. Utenfor dette vil reisetid og reisekostnader tilkomme. Tjenesten gjelder for betalingsterminaler hvor dette er bestilt spesielt. Mobile terminaler skal befinne seg på brukerstedets adresse som er registrert hos leverandør for at avtalen skal gjelde. Se også egen tjenestebeskrivelse, og oversikt over servicedepot. Bytteservice gjelder for minimum 3 år etter avtaleinngåelsen, og må tegnes for alle terminaler tilknyttet samme bax.

8.2 Feil som ikke dekkes av Driftsavtale/Bytteservice

  • Feilaktig eller ukyndig behandling av betalingsterminal eller bruk av betalingsterminal til annet enn det betalingsterminal er konstruert for, herav fysisk feilhåndtering.
  • Inngrep i betalingsterminal foretatt av andre enn Selger
  • Ytre omstendigheter så som uhell og ulykker, f.eks. brann, vannskade, oversvømmelse, uvær som ligger utenfor Tellix sin kontroll
  • Endringer av betalingsterminal eller tilknytninger av annet utstyr som ikke er godkjent av TellixBruk av forbruksmateriell og tilbehør som ikke er i henhold til betalingsterminalens spesifikasjoner.
  • Feil fra tele- eller nettoperatørens side, feil på strømtilførsel, statisk elektrisitet eller lignende som går ut over betalingsterminalens spesifikasjoner.
  • Manglende kommunikasjonsdekning i kjøpers bruksområde.
  • Feil eller forsinkelser fra underleverandører.
  • Tilsmussing, fukt og væskesøl i utstyr som krever rengjøring/rens/reparasjon etc.
  • Driftsbatteri i betalingsterminal (betraktes som forbruksvare).

9. SALGSPANT
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant §§ 3-14 – 3-22. Sjekk og andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før kravet er innfridd i sin helhet.

10. ANNULLERING OG ENDRING AV ORDRE
Kjøper har ingen rett til å avbestille kjøpet. Endring av ordre kan ikke skje uten selgers skriftlige forhåndssamtykke. Kostnader i forbindelse med endringer bæres av kjøper.

Retur av varer skal være forhåndsgodkjent av selger, og skjer på kjøpers regning og risiko. Returforespørsel skal skje skriftlig på e-post eller telefaks senest 2 dager fra fakturadato. Godkjennelse av retur skjer med forbehold om at varen er i henhold til avtalen som lå til grunn for returen, og at varen og originalemballasjen er uskadd.

11. OPPSIGELSE BREDBÅND
Kjøper kan si opp bredbåndstjenester med 6-seks- måneders skriftlig varsel. Har kjøper inngått avtale med selger om bindingstid, må kjøper dekke et avbestillingsgebyr på 50 % av totalbeløpet under bindingsperioden.

12. SPESIELLE FORHOLD VED UTVIKLING AV APPLIKASJONER
Ved utvikling av spesifiserte applikasjoner er det kjøpers fulle ansvar å sette seg inn i bruk og vedlikehold av applikasjonen. Selger svarer ikke for manglende funksjonalitet eller feil som skyldes manglende dokumentasjon levert kjøper. Applikasjonen regnes som ferdigstilt når den tas i bruk av kjøper. Vedlikehold og videreutvikling av applikasjonen etter levering faktureres etter selgers gjeldende satser.

Med mindre annet skriftlig er avtalt, beholder selger eiendomsretten til kode og programmer utviklet av selger.

13. HOSTING AV APPLIKASJONER
Ved utvikling av web-applikasjoner forbeholder selger seg retten til å hoste disse på selgers egne servere. Med mindre annet er avtalt, er minimum driftstid for applikasjonen 2 år, og faktureres etter selgers gjeldende satser for 12 måneder om gangen. Oppstart for perioden regnes fra det tidspunkt kjøper tar i bruk applikasjonen.

14. REKLAMASJONER
Kjøper plikter ved mottak av varer straks å undersøke disse og reklamere snarest og senest innen 10 virkedager etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på ett år.

Selger svarer ikke for feil eller mangler som skyldes forhold på kjøpers side eller som nevnt i pkt. 8.2 og pkt. 16.

Kjøpers betalingsplikt for varene opprettholdes med uendret forfallsdato selv om en sak er under retur/reklamasjonsbehandling.

15. RETURHÅNDTERING
Defekt vare sendes fra kjøper til forhandler eller selger, så snart og senest innen 14 dager omlevert vare er mottatt. Dersom retur av defekt vare uteblir i mer enn 14 dager, vil varen anses som kjøpt og bli fakturert i sin helhet pluss et administrasjonsgebyr stort NOK 500,-.

Ved retur av defekt vare, skal kjøper sørge for at tilhørende serviceskjema med returnummer, eller kopi av dette, medfølger. Varen pakkes forskriftsmessig primært i original emballasje. Kjøper betaler fraktkostnader ved retur.

I forbindelse med innsendt/Returnert utstyr: Uavhentet utstyr vil bli kassert etter 3 måneder.

16. BEGRENSNING AV SELGERS ANSVAR
Ansvar overfor selger kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av:
· Sammenkobling av utstyr, eller bruk av programutrustning som er levert av andre enn selger
· Foretatte endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller liknende av utstyr eller programutrustning av andre enn selgers eller selgers representant
· Feil, forsinkelser eller forsømmelser hos underleverandører
· Virus i programvare levert av selger
· Feil I programvare, herunder Windows, Office, Antivirus, Internet Explorer, Mail etc.
· Programmeringsfeil / Bugs i Butikkdatasystemet

Selger kan utelukkende holdes ansvarlig for direkte økonomisk tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av selgers feil eller forsømmelse. Selgers totale ansvar er i alle tilfelle begrenset til kontraktsverdien av leveransen.

Begrensning av selgers ansvar ved lansering av nye Modeller  / Versjoner
Ansvar overfor selger kan heller ikke gjøres gjeldende dersom produsent avvikler terminalmodeller/versjoner. Eller Produsent/selger ikke lenger støtter visse funksjoner i programvare etc.

17. MISLIGHOLD
Partene har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom den annen part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen. Betalingsmislighold anses alltid som vesentlig mislighold.

Ved opphør av avtalen plikter kjøper å tilbakelevere vare og utstyr tilhørende selger.

18. FORCE MAJEURE
Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige kontraktrettslige regler må regnes som force majeure, fritas selger straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg.

Dersom selger rammes av vareknapphet, distribusjons- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor, kan selger heve avtalen. Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve avtalen dersom leveranse i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 3-tre-måneder.

19. GARANTI
Selger gir ingen selvstendig garanti på de leverte varer, men enkelte varer kan ha garanti mot fabrikasjonsfeil fra den enkelte underleverandør. Selger vil være behjelpelig med å henvise kjøper til riktig instans ved eventuelle garantikrav. Den enkelte underleverandør er ansvarlig for garanti på varer levert kjøper. Garantiens omfang varierer fra produkt til produkt, og selger eller selgers representant vil kunne gi nærmere informasjon om disse forhold. Garantien løper fra bestillingstidspunkt av den enkelte varen.

20. LEIE
Ved leie på selgers BAX skal utestående fakturaer være betalt før utbetaling fra terminalkonto finner sted til kjøper. Dersom selger ikke mottar innbetaling på faktura innen forfallsdato, har selger rett til å motregne sitt krav mot midler innestående på terminalkonto.

Det er kjøpers oppgave å gi fullstendig informasjon om kontonummer, og dobbeltsjekke at penger fra terminalkonto er kommet inn til riktig tid og konto. Ved en eventuell feiloverføring skal selger umiddelbart informere kjøper og legge forholdene til rette for at kjøper(e) får ordnet opp seg imellom.

Ved leie på egen BAX bistår selger med opprettelse av BAX for kjøper. Etter endt leieperiode, er det kjøpers eget ansvar å stenge BAX. Selger kan bistå kjøper ved behov.

Selger er ikke ansvarlig for tap som skyldes interne eller eksterne forsinkelser, feilutbetalinger, feilkommunikasjon med Bank/NETS/Verifone/kunde e.l.

21. TVISTER
Kjøper vedtar Oslo tingrett som rett verneting.

22. MARKEDSFØRING
Kjøper aksepterer at selger kan benytte kjøpers kontaktinformasjon til utsendelse av informasjonsmateriell, tilbud og reklamekampanjer via e-post, vanlig post og telefaks. Dersom kjøper ikke ønsker å motta slik informasjon, kan kjøper gjøre selger skriftlig oppmerksom på dette.

Alt innhold på selgers hjemmesider er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra selger.

23. GENERELLE BETINGELSER FOR LEIE AV UTSTYR FRA TELLIX AS

23.1. Definisjoner:

Disse generelle betingelser gjelder leie av utstyr fra Tellix AS («Eier»).
Med utstyr menes:

Beregnet for korttidsleie: betalingsterminal med tilhørende utstyr og nødvendig programvare og kommunikasjonsutrustning inkludert GPRS- abonnement for å utføre debet (bankaxept) betalingstransaksjoner mot NETS.

Beregnet for langtidsleie: betalingsterminaler med tilhørende tjenester og programvare og abonnement på betalingsløsning for håndtering av korttransaksjoner med sikkerhets- og funksjonsgaranti, samt eventuelle tilleggsprodukter.

Kassesystem/apparat, kasseskuff, kvitteringsskriver, og tilhørende utstyr.

heretter i fellesskap kalt «Utstyret».

23.2. Eiendomsrett til Utstyret

Eier beholder eiendomsretten til Utstyret. Leier har ikke rett til å overdra, pantsette, gi utlegg eller på annen måte råde over Utstyret rettslig.
Utstyret må ikke bearbeides, sammenføyes eller sammenblandes med egen eller tredjemanns eiendom eller for øvrig behandles på en slik måte at Eiers eiendomsrett utsettes for å gå tapt.

Dersom utleggsforretning eller annen tvangsfullbyrdelse avholdes hos leier, eller leier tas under konkursbehandling eller det åpnes for gjeldsforhandlinger i leiers bo, skal leier umiddelbart varsle Eier. Representanter for namsmyndigheten og bobestyrer skal varsles om Utstyrets leieforhold ved fremvisning av leieavtalen.

23.3. Bruk og vedlikehold av Utstyret

Utstyret skal utelukkende brukes til det formål som følger av leieavtalen. Leier skal utvise vanlig forsiktighet ved bruk. Leier plikter å følge de anvisninger som til enhver tid gjelder for bruk av Utstyret, og sørge for at alle offentlige påbud og forskrifter vedrørende Utstyret og dets bruk etterleves. Demontering, reparasjoner eller åpning av Utstyr, kan kun forekomme etter samtykke og anvisning fra Eier. Leier er selv ansvarlig for å lade opp eventuelle batterier som medfølger, før bruk.

23.4. Skade, tap og feil på Utstyret

Leier er ansvarlig for ethvert tap eller skade som er påført leieren, dennes ansatte, brukeren av Utstyret eller tredjemann i forbindelse med Utstyret (inkl. evt. driftsforstyrrelser, nettfeil etc.). Nødvendig reparasjon av Utstyret, herunder gjenanskaffelse av skadet Utstyr skal skje for leiers regning og risiko. Eventuelt gjenanskaffet Utstyr, tilfaller Eier.
Skade, hærverk og tyveri av Utstyret, skal omgående meddeles Eieren skriftlig.

Dersom Eier krever det, plikter leier å politianmelde forholdet.

23.5. Fremleie

Leier kan ikke fremleie Utstyret eller overlate sine rettigheter og forpliktelser etter leieavtalen til andre uten Eiers skriftlige forhåndssamtykke.

23.6. Pris og leievilkår

Med mindre annet er avtalt, leies Utstyret til den enhver tid gjeldende prisliste. Før levering av Utstyret finner sted, må faktura være registrert betalt og eventuelt depositumsbeløp godskrevet Eiers konto.

23.7. Reserveløsning

Instruks ved bruk av reserveløsning:
– Feil skal være meldt terminal/service leverandør
– Kort/kontonr og gyldig legitimasjon skal alltid kontrolleres
– Reserveløsning kan ikke benyttes ut over 6 sammenhengende timer
– Handlebeløp over kr 1.500,- skal autoriseres av NETS Meldingstjeneste tlf 08989
– Handlebeløpet skal ikke deles opp for å unngå autorisasjon

Ved uriktig belastning av kortholder og derved godskrivelse av uriktig beløp, kan leier bli belastet for tilbakeførte/rettede beløp. Dette gjelder også annen godskriving på feil grunnlag. Ved feil på transaksjoner må leier straks ta kontakt med NETS kundeservice tlf 08989.

Leier plikter å oppbevare terminaljournal/-bilag iht. gjeldende regnskapslovgivning.

23.8. Retur av Utstyr

Leier er ansvarlig for tilbakelevering av Utstyret frem til den adresse Eier oppgir senest dagen etter leieavtalens opphør. Leier er ansvarlig for forsvarlig pakking av Utstyret, slik at dette ikke skades under transport. Bruk vedlagte returservice (ferdig frankert) for å unngå eventuelle tilleggsavgifter for frakt. Ved for sen tilbakelevering blir leier belastet med NOK 250,- eks. mva. per dag i overleie. Dersom Utstyret ikke er tilbakelevert innen 14 dager fra avtalt returdato, vil Utstyret anses som kjøpt og bli fakturert i sin helhet.

Leier vedtar at Utstyret kan kreves utlevert uten søksmål i henhold til bestemmelsene i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsl.) § 13-2 litra b). Leier plikter å erstatte Eier alle utlegg i forbindelse med evt. tvangsfullbyrdelse.

23.9. Særskilte tilleggsbestemmelser ved langtidsleie av betalingsterminaler

Ved bestilling gis Eier fullmakt via Norcard Services AS til å opprette kortinnløser avtale på vegne av leier. Norcard Services vil ta kontakt med leier for signatur av brukerstedsavtalen.

23.9.1 Installasjon og opplæring

Installasjon av Utstyret skal foretas av leier for egen regning og risiko i henhold til vedlagt veiledning eller etter avtale med Eier/forhandler. Leveransen omfatter en
brukerhåndbok til hjelp i opplæringen. Leier kan kontakte Eiers Support på telefon 21 53 80 00 eller per e-post: support@tellix.no  for ytterligere bistand/opplæring.
Leier forplikter å sette seg inn i Utstyrets funksjoner før dets bruk og før Eier eventuelt kontaktes for assistanse.

23.9.2 Oppgradering

Leier har rett til å oppgradere betalingsløsningen under abonnementsperioden. Kostnader forbundet med oppgradering bæres av leier. Forhøyet abonnementspris tilkommer ved påfølgende fakturering etter oppgraderingen. Bindingstiden forlenges ikke ved oppgradering.
Vi forbeholder oss uavhengig av tidspunkt for registrering, retten til å etterfakturere alle oppgraderinger.

Alle henvendelser vedrørende oppgradering skal skje direkte til Eier pr. epost til Support@tellix.no

Ved manglende henvendelse til Eier, vil leier pålegges et administrasjonsgebyr stort NOK 500,-.

Ved overføring av leieavtale til annen leier tilkommer etableringsgebyr som faktureres ny abonnement sammen med første abonnementsfaktura. Ny abonnent vil da innestå for ny bindingstid for betalingsløsningen. Eventuelt gjenstående forskuddsbetalt periode for tidligere abonnent vil ikke bli kreditert.

23.10. Opphør av leieavtalen

Minimum leieperiode er på 36 måneder. Serviceavtalen inngår i abonnementet, og kan ikke sies opp i leieperiodens løpetid.
Etter endt leieperiode gjelder det en gjensidig oppsigelsesfrist på seks måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig. Abonnementet løper videre inntil Utstyret er tilbakelevert Eier.

Eier sender oppsigelse av BAX til leiers bank etter at Utstyret er mottatt i retur. BAX benyttet i forbindelse med abonnement, kan ikke videreføres på annen betalingsterminal enn den/de som er definert i abonnementsavtalen.

TELLIX AS

Markedets mest brukervennlige og
moderne kassasystem.
ADRESSE:

Ryensvingen 5, 0680 Oslo, NORWAY
Telefon: 21 53 80 00
Telefaks: 21 53 80 01

FØLG OSS PÅ

© 2019 Tellix AS  | Design og utvikling: mediabox